• banner
  • banner
  • banner

Przetargi


REALIZACJE

Kołobrzeg, 11.12.2023 r.


Realizacja1ZAPYTANIA OFERTOWE

Kołobrzeg, 11.12.2023 r.


Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru dostawcy w ramach części zakresu zadań realizowanych w ramach projektu „Rozwój działalności Auto Centrum „JACEX” s.j. R.E. Kozłowscy w zakresie napraw i obsługi transportu, w tym dla sektora rybackiego”, realizowanego w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa zamówienia
Zakup wyposażenia warsztatu samochodowego
II. Dane Zamawiającego
Auto Centrum „Jacex” Spółka jawna R.E. Kozłowscy
78-100 Kołobrzeg
ul. Bałtycka 32
NIP 6692347644
tel. 502-532-867
e-mail: jacex.ksiegowosc@interia.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia warsztatu samochodowego, w tym:
1. Urządzenie do filtrów PDF
a) powierzchnia całkowita: 2300x1400x2450 mm;
b) obszar roboczy: 2000x900x1100 mm;
c) pojemność zbiornika: 400 L;
d) waga: 750 kg;
e) materiał: stal nierdzewna,
f) oświetlenie: Led.
2. Urządzenie do kalibracji kamer i radarów
g) cyfrowe wzorniki kalibracyjne (targetless);
h) panel do kalibracji radaru;
i) elektryczną winda do automatycznego ustawiania wysokości radaru.
3. Myjki do części samochodowych
a) wyświetlacz dotykowy;
b) aplikacja na smartfon, która pozwala na kontrolę procesu oraz pracy silnika obsługiwanego pojazdu;
c) WiFi oraz Bluetooth do bezprzewodowej komunikacji.
4. Urządzenie do prostowania felg
a) zakres średnic naprawianych obręczy 10″ – 26″;
b) max. ciśnienie pompy hydraulicznej 200 bar;
c) zasilanie elektryczne 3x400V / 50Hz;
d) moc silnika pompy hydraulicznej 1,5 kW 2 Hp;
e) moc silnika napędu 1,1 kW 1,5 Hp;
f) głośność urządzenia 75 dBA;
g) masa urządzenia 720 kg.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania dostawy: grudzień 2023 r.
V. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Cena oferty – 100 %.
Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę ofertowaną cenę netto za realizację zamówienia.
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cw x 100 pkt x 100%, gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cw – cena zaproponowana przez Wykonawcę
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
5. Oferta musi zawierać: ofertę, pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli dotyczy.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7. Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca w prawidłowy sposób zastrzegł w złożonej ofercie.
VII. Sposób złożenia oferty
Ofertę należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego: jacex.ksiegowosc@interia.pl w terminie do dnia 18 grudnia 2023 r. do godz. 15.00
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona po terminie,
c) została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się drogą elektroniczną z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w sytuacjach budzących wątpliwość. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
4. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie otrzymanych ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
IX. Informacje o wykluczeniach
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli.